Home» About» Notable logicians

Notable logicians at PKU in the past

People contributed to the development of Logic in China:

(under construction)

严复

胡适

汪奠基 

张申府 

金岳霖

沈有鼎 

王宪钧 

王浩

胡世华 

吴允曾 

马希文

康宏逵

 

Many currently active Chinese logicians are PKU alumni (see here for the full list): 

Renmin University of China: Difei Xu, Jiangjie Qiu, Xiaoyu Zhao

Fudan University: Zhaokuan Hao, Ruizhi Yang

Wuhan University: Ming Xu, Yong Cheng

Southwest University: Meiyun Guo

Zhejiang University: Yi Wang

Beijing Normal University: Fengkui Ju

Nankai University: Yetao Liu, Yanjun Li 

University of Chinese Academy of Science: Jie Fan

Sichuan University: Shengqing Deng, Zhaoqing Xu, Jixin Liu

South China Normal University: Ming Xiong

Shanxi University: Kun Gao

Nanjing University: Lifeng Zhang

China University of Political Science and Law: Kai Li

Central South University: Xi Li

Capital Normal University: Yan Feng

Lingnan University: Jiji Zhang

The University of California, San Diago: Sicun Gao